Uudised

Ravimivaldkonna koostöös valmis Eesti ravimipoliitika aastani 2030

Tervise- ja tööminister Peep Peterson kinnitas ravimivaldkonna laiapõhjalises koostöös valminud Eesti ravimipoliitika aastani 2030. Ravimipoliitika eesmärk on tagada ravimite järjepidev kättesaadavus ja ratsionaalne kasutus, et toetada inimeste tervena elatud eluea pikenemist ja patsientide elukvaliteedi paranemist.

„Lahendust ootab rida küsimusi – kuidas uusi ravimeid Eesti turule tuua, kuidas vähendada veelgi patsientide omaosalust ravimite eest tasumisel ning kuidas ennetada tarneraskusi ja leevendada nende mõju patsientidele,“ ütles tervise- ja tööminister Peep Peterson. „Ravimivaldkonna osapoolte kokkuleppel on esmakordselt sündinud ametlikult kinnitatud poliitikadokument, mis annab meile kaardistuse valdkonna probleemkohtadest ja võimalikest lahenduskäikudest. See on märgiline, kuid suur ühine töö rakendustegevuste elluviimisel seisab meil alles ees.“

Eesti Ravimitootjate Liidu juhataja Riho Tapferi sõnul näitab „Ravimipoliitika 2030″ strateegiadokument riigi tahet ja soovi teha koostööd sektori kõikide osapooltega hästi toimiva tervishoiu ning patsientide elukvaliteedi parandamise nimel. „Loodame, et peatselt sünnib ka rakenduskava, mille alusel ühiseid eesmärke ellu viima hakatakse. Ravimid on oluline osa tervishoiust, aidates inimestel elada kauem ja tervemalt. Ootus ravimitootjatele on järjest paremate, täpsemate ja innovatiivsemate ravimite järele — seda püüavad kõik tootjad ka täita ja järjest lisandub uusi geeniteraapia, bioloogilise ravi jmt võimalusi. Riikide ülesanne on leida koostöös lahendusi, kuidas tagada oma elanikele ka uute ja innovaatiliste ravimite kättesaadavus ning selle nimel peame ühiselt pingutama,” lisas Tapfer.

„Eestis kasutatavad ravimid peavad olema taskukohased nii patsientidele omaosaluse vaates kui ka kokkuvõttes maksumaksjatele, kes nende eest läbi haigekassa tasuvad,“ ütles Eesti Haigekassa ravimite ja meditsiiniseadmete osakonna juhataja Erki Laidmäe. „Ravimite rahaline kättesaadavus sõltub peamiselt ravimitootjate ja riigi sujuvast koostööst ja loodan, et läbi ravimipoliitika uuendamise protsessi õnnestubki kokku leppida konkreetsetes sammudes, mida kumbki pool astuma peab.“

„Peame ravimipoliitika dokumendi valmimist oluliseks verstapostiks patsiendi vajaduste ja õiguste ning ravimite kättesaadavuse tagamisel,“ ütles Eesti Ravimihulgimüüjate Liidu juht Teet Torgo. „Ravimivaldkonna püsimise ja arengu seisukohalt on oluline, et patsiendi vajaduste kõrval väärtustab poliitika ka ravimisektori jätkusuutlikkust ning et tervisekaitse ja konkurentsi toetamiseks tagatakse ka uudses terviseandmete maailmas jätkuvalt andmekaitse. Tunnustame Sotsiaalministeeriumit ja partnereid kolmeaastase koostöö eest poliitikadokumendi ettevalmistamisel.“

Ravimiameti peadirektori asetäitja Ott Laiuse sõnul on tänuväärne, et ravimipoliitika dokument võtab kõik ravimitega seotud arengusuunad kompaktselt kokku. „Ravimipoliitikas kajastatud erinevate segmentidega tegeletakse suuresti ju tänagi. Selleks aga, et Eesti inimestele oleks tagatud efektiivne, turvaline ning kaasaegne ravi, tuleb arvestada kõikide erinevate ravimitega seotud tahkudega – inimeste teadlikkusega ravimitest, juba tuntud ning innovatiivsete ravimite füüsilise ja rahalise kättesaadavusega, tõenduspõhise väljakirjutamise, põhjalikult nõustatud väljastamisega jne,“ ütles ravimiameti peadirektori asetäitja Ott Laius.

Eesti Apteekrite Liidu juhi Kaidi Sarve sõnul teeb rõõmu varasemast suurem tähelepanu ravimite õigele kasutamisele. „Tipptehnoloogilistest ravimitest on vähe kasu kui neid valesti kasutatakse või jäävad vajalikud ravimid patsiendi poolt üldse kasutamata. Apteekritel, kui kõrgharidusega ravimispetsialistidel, on elanikkonna ravimitega varustamisel keskne roll,“ ütles Kaidi Sarv. „Uued ravimipoliitika suunad toovad apteegiteenuse olulisi ülesandeid senisest enam esile. Võtmesõnaks on siin senisest tihedam koostöö esmatasandi tervishoiumeeskonna teiste liikmetega.“

Ravimipoliitika eesmärk on efektiivsete, kvaliteetsete, ohutute ja taskukohaste ravimite järjepidev kättesaadavus ning ratsionaalne kasutamine, mis toetab inimeste tervena elatud eluea pikenemist ning patsientide elukvaliteedi paranemist.

Ravimipoliitika dokument on jaotatud kaheks peatükiks – ravimite jõudmine Eesti turule ja nende edasine ratsionaalne kasutamine. Esimeses sisupeatükis käsitletakse ravimite füüsilist ja rahalist kättesaadavust, ravimiarenduse toetamist ning veterinaarravimite kättesaadavust. Teises peatükis keskendutakse ravimite tõenduspõhisele väljakirjutamisele ja ratsionaalsele kasutamisele, elanikkonna ravimiteadlikkuse tõstmisele, ravimitest põhjustatud keskkonnamõjude vähendamisele ning kvaliteetse apteegiteenuse arengule. Igas valdkonnas on kavas seada ka mõõdikud, mille abil hinnata, kas liigutakse soovitud suunas.

Ravimipoliitika 2030 dokumendi koostamisse on olnud kaasatud huvirühmade esindajad enam kui 30-st organisatsioonist, sh patsientide, arstide, veterinaararstide, õdede, teadlaste, kõrgkoolide, proviisorite ja farmatseutide, ravimitootjate, ravimite müügiloahoidjate, ravimite hulgimüüjate, ministeeriumite ja riigiasutuste esindajad.

Ravimipoliitika uuendamisele anti avalöök 2020. aasta juunis. Kahe aasta jooksul on toimunud arutelud teemapõhistes töögruppides, mis on käsitlenud nii ravimite füüsilist kui rahalist kättesaadavust, ravimite ratsionaalset kasutamist ja apteegiteenuse kvaliteeti ja arendamist. Ravimipoliitika dokumendi kavandit on täiendatud töögruppides arutletu ja huvirühmade tagasiside põhjal. Järgmise sammuna koostatakse ravimipoliitika rakenduskava tegevustega, mida ravimivaldkonna koostöös ellu viia. 

„Ravimipoliitika koostamine on toimunud paralleelselt kriisidega tervisevaldkonnas ja ühiskonnas laiemalt. Oleme tänulikud, et osapooled sellesse vaatamata kiiretele aegadele siiski aega ja oma mõtteid panustasid,“ lisas minister Peterson.

Lõpliku dokumentidga on võimalik tutvuda siin.

Allikas: Sotsiaalministeerium (2023). Ravimivaldkonna koostöös valmis Eesti ravimipoliitika aastani 2030. Võrgulehel https://sm.ee/uudised/ravimivaldkonna-koostoos-valmis-eesti-ravimipoliitika-aastani-2030 (03.01.2023)

Uudised

Apteegid, tähelepanu! Valmis olla! Läks! Apteekide kvaliteedijuhisepõhine enesehindamine tuleb taas

Head kolleegid!

Apteegiteenuse kvaliteedijuhise töörühm kutsub taas apteeke osalema “Apteegiteenuse kvaliteedijuhise” põhisele enesehindamisel, mis aitab hinnata Eestis pakutava apteegiteenuse sisu, kvaliteeti ja arengut. Süstemaatiline “Apteegiteenuse kvaliteedijuhise” põhimõtete järgimine on üks käepärastest võimalustest apteegiteenuse kvaliteedi ühtlustamiseks Eestis.

Enesehindamisel osalemine annab apteekidele võimaluse vaadata üle oma tööprotsessid ja -võtted ning leida üles nii need aspektid, milles ollakse väga head, kui ka need, mis vajaksid täiustamist. Oluline on ka see, et kvaliteedijuhis ja -hindamine ning rohke osavõtt sellest saadavad avalikkusele sõnumi, et apteegid on usaldusväärsed ning suunatud kvaliteedi parandamisele ja pidevale arengule.

Võrreldes varasemate aastatega (2014, 2016, 2019), oleme vähendanud küsimuste osakaalu olulisel määral ning teinud need konkreetsemaks, mis teeb vastamise kiireks ja mugavaks. Osavõtt on apteegipõhine, sõltumata sellest, kas tegemist on põhi- või haruapteegiga. Vastamisele kulub ligikaudu 10 minutit.

Igal apteegil on võimalus osaleda ka lisahindamisel (kevad 2023. a), mis sarnaselt enesehindamisele on läbinud uuenduskuuri ning sel korral kaasatakse hindamisse ka apteegikülastajad. Lisahindamisel osalemine on eelduseks Apteegi Oskari taotlemisel.

Küsimustik on avatud 1. novembrini 2022. a. Töörühm palub kõigilt aktiivset osavõttu. Küsimustikule saab vastata SIIN.

Lugupidamisega
Apteegiteenuse kvaliteedijuhise töörühm

Uudised

Sügisseminar toimub 19. novembril!

Lugupeetud kolleegid

Sügis on taas käes ning see tähendab ühtlasi ka seda, et on aeg Tartu Ülikooli Rohuteaduse ja Eesti Farmaatsia Seltsil hõigata välja selleaastase Sügisseminari toimumine. Seekordseks teemaks on “Vastasseis – võitle või põgene”. Sügisseminar toimub 19. novembril 2022. aastal. Rõõm on tõdeda, et koroonakriis enam füüsilist kokkusaamist ei mõjuta ja seekordne seminar saab toimuma koha peal Biomeedikumis, aadressil Ravila 19.

Tartu Ülikooli Rohuteaduse Seltsi ja Eesti Farmaatsia Seltsi üheks traditsiooniliseks ürituseks on kujunenud Sügisseminar, mis on igaaastane seminar tudengitele, proviisoritele, farmatseutidele ja teistele eriala inimestele. Seminari raames saavad töötavad proviisorid ja farmatseudid 6 täiendkoolituspunkti. Seminari eesmärgiks on pakkuda erialast täiendkoolitust. Samuti on seminar hea võimalus meeldivas õhkkonnas kolleegide ja koolikaaslastega kohtumiseks.

Registreerimine on avatud siin: https://forms.gle/oDhtXdbyhhEy2t9e8.

Päevakava

9:30 Kogunemine, registreerimine, hommikukohv
10:15 Tervitussõnad
10:30-11:30 Sõja- ja katastroofimeditsiin (Kaitseväe Akadeemia, Sõja- ja katastroofimeditsiini keskuse ülemarst kolonelleitnant dr Ahti Varblane)
11:30-12:30 Kaitseväe proviisor (major proviisor Lauri Bender)
12:30 Energiapaus 
13:30-14:30 Esimene seminar (Esmaabi: SA Tartu Ülikooli Kliinikum, erakorralise meditsiini vanemassistent dr Aleksander Sipria; Kukkumisriski mõjutavad ravimid: SA Tartu Ülikooli Kliinikum, kliiniline proviisor Liisa Jõhvik; Vaimne tervis: SA TÜK psühhiaatriakliiniku kliiniline psühholoog Inga Ignatieva)
14:30-15:30 Teine seminar (Esmaabi: SA Tartu Ülikooli Kliinikum, erakorralise meditsiini vanemassistent dr Aleksander Sipria; Kukkumisriski mõjutavad ravimid: SA Tartu Ülikooli Kliinikum, kliiniline proviisor Liisa Jõhvik; Vaimne tervis: SA TÜK psühhiaatriakliiniku kliiniline psühholoog Inga Ignatieva)
15:30 Energiapaus
15:50-16:50 Kriminalistika keemiaosakond (Kohtuekspertiisi ja Kriminalistika Keskuse keemia- ja bioloogiaosakonna peaekspert Peep Rausberg)
16:50 Lõpusõnad
*Seminaridele registreerumine tulekul.

Osalemistasu
kanda Eesti Farmaatsia Selts OÜ kontole EE032200221007134541
Seminari osalustasu on 35€
Tudengitele 15€
TÜRS toetajaliikmetele -20%
TÜRS liikmetele tasuta
EFS liikmetele tasuta
Maksetähtaeg on 16.11.2022.
Kui soovite arve, palume sellest teada anda e-maili teel info@efs.ee.

Sellel lingil saate pilku peal hoida meie Facebook’i üritusel, kus pidevalt infot uuendame!

Seega, tehke märge kalendrisse ja kohtumiseni juba Sügisseminaril!

Lugupidamisega
Sügisseminari korraldusmeeskond

Uudised

Farmaatsia instituudi uus juht on professor Karin Kogermann

Professor Karin Kogermann sõnas, et soovib üles leida tegutsemisviisid, kuidas ühiselt liikuda instituudile oluliste eesmärkide suunas. „Sooviksin kaardistada praeguse olukorra instituudis ja luua süsteemi, mis aitab meil ühtse grupina tegutseda.“

Kogermanni sõnul on praegu vajalik viia läbi mitmeid muudatusi ja nii mõnedki neist ei ole otseselt seotud ainult sellega, et ametisse on astunud uus juht. “Meil on plaan üle vaadata tööruumide, aparatuuri ja laborite kasutamine ning vajadusel leida paremaid lahendusi. Vajalik on vaadata üle meie proviisoriõppe integreeritud bakalaureuse- ja magistriõppe õppekava ja vajadusel viia sisse muudatusi.“

Uus instituudi juht rõhutas, et mõistagi tuleb üles leida ka viisid, kuidas proviisori eriala ühiskonnas edukamalt populariseerida. „Kaalume erinevaid võimalusi, kuidas sisseastujate arvu suurendada ja kuidas leida üles just need inimesed, kellel on olemas selleks nii vajalikud teadmised kui ka motivatsioon. Selleks on vaja käia rääkimas, mida see proviisor siis oskab ja millega tegeleb,“ selgitas Kogermann. „Proviisor on ravimiteadlane, kes töötab välja uusi ravimeid, oskab neid nii valmistada, kui analüüsida ja anda nõu ravimite korrektse ja ohutu kasutamise ning säilitamise kohta. Proviisor võib töötada apteegis, haiglas, polikliinikus, hooldekodus, ravimitööstuses, ravimiametis ja ka ülikoolis.“

Karin Kogermann on lõpetanud Tartu Ülikooli arstiteaduskonna 2004. aastal. Tema peamised uurimisvaldkonnad on füüsikaline farmaatsia ja farmatseutiline tehnoloogia.

Instituudi nõukogu tegi oma otsuse üksmeelselt. Karin Kogermanni ametiaeg instituudi juhina kestab 15. septembrist 2022 kuni 15. septembrini 2025.

Eesti Farmaatsia Selts soovib omaltki poolt uuele instituudi juhatajale edukat ametiaega!

Allikas: https://epal.ee/uudised/farmaatsia-instituudi-uus-juht-on-professor-karin-kogermann

Uudised

Jääb ära: BaltPharm Forum 2022

Eesti Farmaatsia Selts peab kahjutundega teatama ürituse ärajäämisest.

Eesti Farmaatsia Selts (EFS) kutsub Teid osalema 23. Baltikumi farmaatsiakonverentsil BaltPharm Forum 2022.
16.-17. september 2022
“Kes ajalugu ei mäleta elab tulevikuta ehk kuidas farmaatsiaajaloo tundmine võimaldab meie tervishoiusüsteemi arengut”
Original Sokos Hotel Viru Konverentsikeskus, Tallinn

Igal aastal alates 1998. aastast kogunevad Baltimaade (Eesti, Läti ja Leedu) apteekrid BaltPharm Forum konverentsil, et jagada mõtteid ja kogemusi, kohtuda heade kolleegidega ning osaleda vestlusringides – seda kõike farmaatsia eriala arengu nimel.
Käesoleva aasta BaltPharm Forum 2022 konverents leiab aset 16.-17. septembril 2022 Tallinnas. Konverentsipäevaks on 17. september ja selle fookuses on farmaatsiaajalugu. Samuti tähistame Tallinna Raeapteegi ehk Euroopa vanima järjepidevalt samades ruumides tegutseva apteegi 600. juubeliaastat.
Konverents võõrustab kõrgetasemelisi ja tuntud esinejaid. Lektorid erinevatest Balti riikidest teevad ettekandeid, ärgitavad kaasa mõtlema ning jagavad farmaatsiasektori uudiseid ja kogemusi.


AJAKAVA
16. september 2022

17:00 – 17:30              Tallinna Raeapteegi ekskursioon giidiga eesti keeles
17:30 – 18:00              Tallinna Raeapteegi ekskursioon giidiga inglise keeles
18:00 – 18:30              Tallinna Raeapteegi ekskursioon giidiga vene keeles
19:00 – 00:00              BaltPharm Forum 2022 konverentsi pidulik avamine Eesti Ajaloomuuseumis, Suurgildi hoones

17. september 2022

9:00 – 10:00                Registreerimine, hommikukohv ja ravimitootjate näitus
10:00 – 10:15              Avasõnad
10:15 11:00              Tallinna Raeapteek 600 – olulisi momente Raeapteegi kujunemisest ja ajaloost. Proviisor Jaak Koppel, Eesti Farmaatsia Muuseumi Nõukogu liige, Eesti Farmaatsia Seltsi juhatuse liige
11:00 – 11:15              Arutelud ja küsimused
11:15 – 12:00              Esimene apteek Riias. Elvigs Kabucis, ajaloolane, peaspetsialist, Riia Apteegimuuseum
12:00 – 12:15              Arutelud ja küsimused
12:15 – 13:00              Leedu apteekide ajalugu – saavutused ja läbikukkumised. Kaasprof. dr. Vilma Gudienė, Leedu Terviseteaduste Ülikool (LSMU), Farmaatsiateaduskonna ja Leedu meditsiini ja Farmaatsiaajaloo Muuseumi kuraator, Rahvusvahelise Farmaatsiaajaloo Seltsi asepresident
13:00 – 13:15              Arutelud ja küsimused
13:15 – 14:30              Lõuna ja ravimitootjate näitus
14:30 – 14:50              Eesti farmaatsiasektori arengud ja tulevik. MSc Triinu Entsik-Grünberg, Eesti Farmaatsia Seltsi president
14:50 – 15:10              Läti farmaatsiasektori arengud ja tulevik. Dace Kikute, Läti Farmaatsia Seltsi president
15:10 – 15:30              Leedu farmaatsiasektori arengud ja tulevik. Prof. Ona Ragažinskiene, Leedu Farmaatsia Seltsi president
15:30 – 17:00              Alkeemia ja apteek. Paavo Matsin, proosakirjanik ja poeet, Tartu linnakirjanik 2022, Euroopa kirjandusauhinnaga pärjatud “Gogoli disko” autor
17:00 – 17:15              Lõpusõnad ja konverentsi kokkuvõte
19.00                             Ühine “Apteeker Melchior” filmi vaatamine


Osalustasus

Pidulik vastuvõtt                            EFS’i liikmele 40.- €, mitteliikmele 55.- €
Konverentsi osalustasu               EFS’i liikmele 90.- €, mitteliikmele 110.- €
Sisaldab konverentsi osalust, toitlustust, “Apteeker Melchiori” filmi vaatamist ja giidituuri koos klaretiga Raeapteegis.

Majutus (Original Sokos Hotel Viru)

Standard tuba ühele                80.- € öö
Standard tuba kahele              90.- € öö

Konverentsil osalemine annab 6 täienduskoolituse punkti.

Lisainfo BaltPharm Forum 2022 konverentsi kohta on leitav EFSi kodulehelt. Täiendavate küsimuste korral võtke meiega ühendust aadressil triinu.grynberg@gmail.com.

Registreerida saab siin: https://forms.gle/diMczzFNkoGxSoTw8 kuni 9. september (ka).

Kohtumiseni BaltPharm Forum 2022 konverentsil!
Eesti Farmaatsia Selts

Uudised

EFS 59. Suveseminar toimub 3.-5. juunil Võrus

Lugupeetud kolleegid!

Eesti Farmaatsia Seltsil on hea meel Teid kutsuda iga-aastasele traditsioonilisele apteekreid ühendavale Suveseminarile, mis toimub juba 59. korda. Suveseminar toimub sel aastal Võrus, Kubija hotell-loodusspaas.
Suveseminarile on oodatud kõik apteekrid ja farmaatsiaeriala inimesed üle Eesti, et veeta mõnus nädalavahetus kutsekaaslastega. See on samuti võimalus saada osa Võru kaunist loodusest ning järvedest, huvitavatest ühistegevustest ning uudistest ravimifirmade ja apteegikaupade näitusel. Lisaks toimub traditsiooniline täiendõppe loeng pühapäevasel seminaripäeval. Ürituse temaatika: SANATOORIUM!


ORIENTEERUV AJAKAVA

3. juuni, reede
alates 15:00 – check-in, spaa, mull, mõnus olemine
Basseinide ja saunade külastus on juba osalemistasu sees.
NB! Spetsiaalsetele spaahoolitsustele on vajalik eelregistreerimine (telefon 786 6000 või 504 5745 või info@kubija.ee; soodustuse saamiseks vajalik mainida EFSi Suveseminaril osalemine)

19:00-… – õhtusöök ja üllatusesineja

4. juuni, laupäev
8:30 – hommikuvõimlemine
9:00-11:30 – hommikusöök
11:30 – Suveseminari ametlik avamine
12:00-15:00 – ravimitootjate ja apteegikaupade näitus, töötuba
13:30-15:00 – lõunasöök
15:00 – Eesti mäng (võistkondlik)
16:00-18:30 – matk ümber Kubja järve
19:00-… – õhtusöök ja õhtune programm

5. juuni, pühapäev
08:00 – hommikuvõimlemine
08:30-10:00 – hommikusöök
10:15-11:00 – EFSi Üldkogu, millel saavad osaleda vaid EFSi liikmed
11:15-12:45 – täiendkoolituse loeng “Psühhiaatria ja rohuteadus – minevikust tänapäeva ja pilk ka tulevikku” (lektor dr Andres Lehtmets), 2 ak tundi
12:00 – check-out
13:00 – Suveseminari ametlik lõpetamine
13:30 – lõunasöök
14:00 – kojusõit


ÜLDKOGU

On äärmiselt oluline, et iga EFSi liige annaks enda panuse üldkogu hääletusel, mistõttu palume teil vormistada volitus enda kolleegile, kes on üldkogul osalemas. Volitus tuleks saata meile e-maili teel digiallkirjastatuna või anda kaasa kolleegile paberkujul.


OSAVÕTUTASU JA REGISTREERIMINE
Suveseminarist on võimalik osa võtta järgneva osavõtutasu alusel:

  • EFS liige (eraisik) – 125€
  • Mitteliikmele (eraisik) – 150€
  • Arve juriidilisele isikule – vastavatele osavõtutasudele lisanduvad arve korral käibemaksud

NB! Osalustasu ei sisalda transporti. Kohtade arv on piiratud.

Registreeruda saab iseseisvalt kuni 22. maini (k.a) või seni, kuni kohti jätkub, lingi kaudu aadressil https://forms.gle/uGCoRnFmZDSve2rW7.

NB! Eraisikud saavad osavõtutasu kanda iseseisvalt Seltsi arveldusarvele:
EE032200221007134541 (Swedbank)
KMKR nr EE101765192
Eesti Farmaatsia Selts MTÜ
NB! Kindlasti märkida selgitusse osaleja nimi(-ed), Suveseminar 2022.


TRANSPORT
Võimalus on tulla ühisbussiga (edasi-tagasi) marsruudil:
o Tallinn-Tartu-Võru-Kubja
o Kubja-Võru-Tartu-Tallinn
Samuti on võimalus tulla enda transpordiga.
Ühisbussiga tulijatele anname teada täpse väljumise aja, millele saate ise piletid osta.
Bussi väljumise kellaaja ja koha teatame soovijatele aja lähenedes. Iga uuenenud info avaldatakse EFSi kodulehel Suveseminari alalehel http://efs.ee/suveseminar-2022/.


Kõikide küsimuste korral saate kirjutada aadressil Triinu.grynberg@gmail.comvõi telefoni teel tel 50 28 157 (Triinu Entsik-Grünberg).


NB! Lisaks ootame samuti uusi kolleege liituma Eesti Farmaatsia Seltsiga, et veelgi enam suurendada ühtekuuluvustunnet ning ühes koos edendada seltsi tegevust. EFSi põhikirja ja liikmeks astumise kohta saate infot kodulehelt.


Suveseminari pildid on leitavad siit: https://drive.google.com/drive/folders/1UMTtLvj00M-5CfZiwuaMFkKFUqnhjbo_?usp=sharing
Meeleolukat järekaja videona saab vaadata siit: https://youtu.be/VWrzwATYSE8


Kohtumiseni Suveseminaril!
Eesti Farmaatsia Selts

Uudised

Sügisseminar peagi tulekul!

Tartu Ülikooli Rohuteaduse Seltsi ja Eesti Farmaatsia Seltsi üheks traditsiooniliseks ürituseks on kujunenud Sügisseminar, mis on iga-aastane seminar tudengitele, proviisoritele, farmatseutidele ja teistele eriala inimestele. Seminari raames saavad proviisorid ja farmatseudid 6 täiendkoolituspunkti.
Seminari teema jääb eelmisel aastal planeerituga päris sarnaseks, aga kavas on väikeseid muudatusi!
Siiamaani kestev viirusest tingitud olukord on katsumus tervele ühiskonnale. See periood on kindlasti pingelisem, aga üheskoos muutume tugevamaks. Võrreldes eelmise aastaga keskendume seekord rohkem kriisiolukorrale üldisemalt, sellest ka muudatus pealkirjas. Plaanipäraselt toimuvad nii loengud kui ka seminarid.
Sügisseminar leiab aset 20. novembril Tartu Ülikooli Biomeedikumis aadressil Ravila 19, Tartu.


Ajakava
9:30 kogunemine ja registreerimine
10:20 tervitussõnad
10:30 1. loeng “Kognitiivne mõtlemine”
11:45 2. loeng “Kriisinõustamine”
12:45 lõuna
13:45 1. seminar
14:40 2. seminar
Seminariteemad: “Uudsed meditsiiniseadmed”, “Alternatiivsed lahendused meditsiinis”, “Kriisinõustamine” ja “Sõltuvushaigused”
15:30 kringel
16:00 3. loeng “Unehäired”
17:00 lõpusõnad


Osalemine
Seminari osalustasu on 35€
Tudengitele 15€
TÜRS liikmetele tasuta
TÜRS toetajaliikmetele -20%
EFS liikmetele tasuta

Võimalus on liituda ka veebis. Sellisel juhul on osalustasu 25€, osaleda saab ainult loengutes ning koolituse läbinu saab 4 täiendkoolituse punkti.

Osalustasu saate tasuda EFSi arveldusarvele EE032200221007134541 (Swedbank).
Selgitusse palume märkida “Sügisseminar 2021” ning osaleja nimi.

Registreerimine on avatud siin: https://forms.gle/tnswh6tcLqm7jQdV9

NB! Vastavalt valituse uutele korraldustele saavad Sügisseminaril osaleda ainult isikud, kellel on esitada COVID-19 vaktsineerimispass või viiruse läbipõdemise tõend koos isikut tõendava dokumendiga.


Hoidke kindlasti ka sellel üritusel silma peal Facebookis, sest sinna hakkab pidevalt uut infot tulema!
https://www.facebook.com/events/2382783471873410

Lugupidamisega 
​Sügisseminari korraldusmeeskond

Uudised

Pressiteade: Täna tunnustatakse parimaid apteeke

Täna, 3. juunil tunnustatakse taas parimaid apteegiteenuse pakkujaid ning jagatakse Apteegi Oskareid. Apteegi Oskari saavad apteegid, milles pakutav teenus vastab kõrgetele apteegiteenuse kvaliteedijuhises seatud kriteeriumitele ning kes on oma tegevustes teenuse pakkumisel teistele apteekidele eeskujuks.

Apteekide hindamise aluseks on apteegiteenuse kvaliteedijuhis, milles seatud kriteeriumitele said apteegid oma vastavust hinnata 2019. aastal läbiviidud enesehindamisel. Sellele järgnes lisahindamine, mille viisid läbi apteegiteenuse kvaliteedijuhise töörühma liikmed käesoleva aasta kevadel. Lisahindamisel osalemiseks said soovi avaldada kõik enesehindamisel osalenud apteegid.

„Täna on Eesti apteekide jaoks tähtis päev – järjekordselt tunnustatakse neid, kes oma pühendumisega panustavad silmapaistvalt kvaliteetse apteegiteenuse pakkumisele,“ ütles apteegiteenuse kvaliteedijuhise töörühma juht Liisa-Kai Pedosk. „Läbi apteekide hindamise protsessi ja tunnustusürituse on meil võimalus näidata, et apteegisektoris on väga oluline kvaliteedijuhtimine ja parimate praktikate rakendamine igapäevatöös. Kõik lisahindamistel osalenud apteegid on teerajajateks ning eeskujudeks teistele. Patsientide ootused apteegiteenusele on järjest kõrgemad ning on oluline, et apteekrid nendele ootustele vastaksid.“

Kõrgeima tunnustuse Apteegi Oskari näol pälvivad Elva Tervisekeskuse Apteek, Lastepolikliiniku Südameapteek Tallinnas, Raadi Apteek Tartus, Sikupilli Keskuse Südameapteek Tallinnas, Tamme Apteek Tartus ja Tõnismäe Südameapteek Tallinnas.

Apteegiteenuse kvaliteedijuhise töörühm moodustati apteegisektori enda eestvedamisel 2011. aastal, et töötada välja apteegiteenuse kvaliteedijuhis, mis aitaks ühtlustada ja tõsta üldist apteegiteenuse taset. Sel aastal ilmus värske, arvult juba kolmas parandatud ja täiendatud „Apteegiteenuse kvaliteedijuhis“, milles on sõnastatud kvaliteetse apteegitegevuse ja -teenuse põhimõtted ning loetletud tegevuste selged hindamiskriteeriumid.

Apteegiteenuse kvaliteedijuhise töörühmal seisavad ees ka uued väljakutsed, millest olulisim on panustamine sellesse, et apteekrid kasutaksid võimalusi uut juhist senisest veelgi põhjalikumalt rakendama hakata. „Meie loodame siiralt, et ka edaspidi on taaskord palju tublisid apteekreid, kes soovivad hindamisel osaleda ning seeläbi näidata eeskuju ja populariseerida apteegiteenuse kvaliteedijuhise kasutamist veelgi laiemalt. Nagu täna on näha, siis saame uhkust tunda paljude väga heade apteekrite ja apteegiteenuse pakkujate üle.“ selgitas Pedosk.

Eelmine parimate apteegiteenuse pakkujate tunnustusüritus toimus 2017. aasta juunis Tartu Raekojas.

Uudised

EFS 58. Suveseminar 21.-22. august 2021 Naissaare

Lugupeetud kolleegid!

Eesti Farmaatsia Seltsil on hea meel Teid kutsuda iga-suvisele traditsioonilisele apteekreid ühendavale Suveseminarile, mis toimub 58. korda. Suveseminar toimub sel aastal Naissaarel.

Suveseminarile on oodatud kõik apteekrid ja farmaatsiaeriala inimesed üle Eesti, et veeta mõnus nädalavahetus kutsekaaslastega. See on samuti võimalus saada osa Naissaare erilisest ajaloost, huvitavatest töötubadest, uudistest ravimifirmade ja apteegikaupade näitusel, erinevatest ühistegevustest ning lisaks ka traditsiooniliselt harivast täiendõppe loengust teisel seminaripäeval.

Sel korral on Suveseminari ametlikuks stiiliks: MILITAARNE ehk kõik, mis on laiguline, jõuline ja võitlushimuline!


ORIENTEERUV AJAKAVA

21. august, laupäev

9:30                       kogunemine Lennusadamas
10:00                     Aurik Katharina väljumine Naissaarele
11:15                     Naissaarele saabumine, seersant Elliotti vastuvõtt
11:45                     saabumine Põhjakülla, lõunasöök
13:00                     1. rivistus ja Suveseminari ametlik avamine, meeskondliku ülesande esitamine
13:30                     ravimitootjate ja apteegikaupade näitus
15:30                     vahepala vitamiiniampsu näol
16:00                     2. rivistus, meeskondlik ülesanne
16:30                     võistkondlik militaarseiklus
18:15                     saaretuur autodel
20:00                     õhtusöök
21:00                     õhtune programm, tantsu aitab keerutada ansambel Lõõtsavägilased

22. august, pühapäev

9:00                      hommikusöök
10:00-10:45        EFSi Üldkogu, millel saavad osaleda vaid EFSi liikmed
11:00                    täiendkoolituse loeng „Toitumise roll patsiendi raviteekonnal“ (Ida-Tallinna Keskhaigla kliiniline proviisor Kairi-Marlen Antoniak), 2 ak tundi
13:00                     Suveseminari ametlik lõpetamine
13:30                     lõunasöök
14:30                     sõit sadamasse
15:30                     laeva väljumine mandrile


Anname ka teada, et seoses Covid-19 olukorraga ning 9. augustil rakenduvate täiendavate meetmetega ürituste läbiviimiseks, peavad EFSi Suveseminaril osalejad tõendama täisvaktsineeritust või negatiivset PCR-testi vastust (tehtud hiljemalt 72 tunni jooksul).

Lisainfona anname teada, et tulenevalt Vabariigi Valitsuse korraldusest on võimalik üritusel osalejatel (eelkõige need, kes pole läbi põdenud või vaktsineeritud) kohapeal enne ürituse algust kiirtestida. Testid on saadaval lisatasu eest (orienteeriv hind 15 EUR) ning need tuleb läbi viia enne praamile minekut. Kes peavad tõendama oma nakkusohutust kiirtesti tehes, peavad sadamasse tulema kohale varem, st kl 9:00 ning meile sellest teada andma info@efs.ee hiljemalt 17. augustiks.


ÜLDKOGU

On äärmiselt oluline, et iga EFSi liige annaks enda panuse üldkogu hääletusel, mistõttu palume teil vormistada volitus enda kolleegile, kes on üldkogul osalemas. Volitus tuleks saata meile e-maili teel digiallkirjastatuna või anda kaasa kolleegile paberkujul. Volikirja blankett on leitav siit.


OSAVÕTUTASU JA REGISTREERIMINE

Suveseminarist on võimalik osa võtta järgneva osavõtutasu alusel:

  • EFS liige (eraisik) – 100€
  • Mitteliikmele (eraisik) – 125€
  • Laps kaasa – 65€
  • Arve juriidilisele isikule – vastavatele osavõtutasudele lisanduvad arve korral käibemaksud.

NB! Osalustasu sisaldab transporti saarele ja tagasi. Kohtade arv on piiratud.

Registreeruda saab iseseisvalt kuni 9. augustini (k.a) või seni, kuni kohti jätkub, lingi kaudu aadressil https://forms.gle/46QcYs1i2qN83Yd9A.

NB! Eraisikud saavad osavõtutasu kanda iseseisvalt Seltsi arveldusarvele:
EE032200221007134541 (Swedbank)
KMKR nr EE101765192
Eesti Farmaatsia Selts MTÜ
NB! Kindlasti märkida selgitusse osaleja nimi(-ed), Suveseminar 2021


TRANSPORT

Võimalus on tulla ühisbussiga (edasi-tagasi) marsruudil (kaasa võtta 15 eurot sularahas):

  • Tartu-Lennusadam (väljasõit 6:30 Vanemuise alumisest parklast, peatus Puhu ristis orienteeruvalt 7:25)
  • Lennusadam-Tartu

Samuti on võimalus tulla enda transpordiga.
Bussile on veel mõned üksikud kohad, kes soovib seada võimalust kasutada, palume viivitamatult teatada.

Kõikide küsimuste korral saate kirjutada aadressil Triinu.grynberg@gmail.com või telefoni teel tel 50 28 157 (Triinu Entsik-Grünberg).


Kohtumiseni Suveseminaril!